website statistics
ЈАВНА ПОКАНА За поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2015 година и поднесување на пријава за утврдување на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица за 2015 година